Privātuma politika
 
Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu vietnē. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus tīmekļa serveris nosūta uz jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu un saglabā lokāli savā datorā. Sīkfails ļauj serverim unikāli identificēt pārlūku katrā lapā. Sīkfaili nerada kaitējumu jūsu datoram un nesatur vīrusus. Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam šādas sīkdatņu kategorijas:
1. kategorija: stingri nepieciešami sīkfaili: Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārvietoties pa tīmekļa vietni un izmantot tās funkcijas. Bez šiem sīkdatnēm nevar pieprasīt tādus pakalpojumus, kādus esat pieprasījis, piemēram, atcerēties savu pieteikšanās informāciju vai rezervēšanai paredzētos datus.
2. kategorija: veiktspējas sīkfaili : Šie sīkfaili savāc informāciju par to, kā cilvēki izmanto mūsu vietni. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics sīkfailus, lai palīdzētu mums saprast, kā lietotāji ierodas mūsu vietnē, pārlūkot vai izmantot mūsu vietni un pārskatīt jomas, kurās mēs varam uzlabot tādas jomas kā navigācija, rezervēšanas pieredze un mārketinga kampaņas. Šo sīkfailu glabātie dati nekad nerāda personas datus, no kuriem var noteikt jūsu individuālo identitāti.
3. kategorija: funkcionalitātes sīkdatnes: Šie sīkfaili atceras jūsu izvēlēto izvēli, piemēram, valsti, kurā apmeklējat mūsu vietni, valodas un meklēšanas parametrus, piemēram, viesu skaitu, viesnīcu, uzturēšanās laiku. Tos var izmantot, lai sniegtu jums pieredzi, kas būtu piemērota jūsu izvēlei, un padarītu apmeklējumus piemērotāku un patīkamāku.
Tīmekļa pārlūkprogrammu pašreizējās versijās tiek piedāvāta uzlabota lietotāju kontrole attiecībā uz pirmās un trešās puses sīkfailu izvietojumu un ilgumu. Meklējiet "sīkfailus" savas tīmekļa pārlūkprogrammas izvēlnē "Palīdzība", lai iegūtu sīkāku informāciju par jums pieejamām sīkfailu pārvaldības funkcijām. Varat iespējot vai atspējot sīkfailus, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Jūs varat arī uzzināt, kā to izdarīt, kā arī atrast sīkfailu informāciju vietnē www.allaboutcookies.org. Tomēr, ja jūs izvēlaties atspējot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, iespējams, ka nevarēsiet izpildīt noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnēs vai pareizi piekļūt noteiktām tā daļām. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par reklamēšanu ar interesēm, tostarp par to, kā atteikties no šiem sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet vietni http://youronlinechoices.eu/.
 
Vispārīgie noteikumi
1. SIA Welkom darbības mērķis ir viesu izmitināšana un apgāde ar uzturu. Līdz ar to, 
SIA Welkom ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam SIA Welkom iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
2. Apstrādājot personas datus, SIA Welkom ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
3. SIA Welkom Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā SIA Welkom un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: SIA Welkom interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.
4. SIA Welkom sīkdatņu politika ir pieejama www.galleryparkhotel.lv tīmekļa vietnes sadaļā: http://www.galleryparkhotel.lv/private_policy.
Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA Welkom, Reģ. Nr. 40003744554; Kr. Valdemāra iela 7, Rīga, LV- 1010, tālrunis: 67338830, elektroniskā pasta adrese: info@galleryparkhotel.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.galleryparkhotel.lv.
6. Saziņai datu aizsardzības jautājumos, lūgums rakstīt uz e-pastu: engineer@galleryparkhotel.lv. Kontakta persona: Ervīns Lazdiņš, tālr. numurs: 25121283
Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi
7. SIA Welkom apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
7.1 Klienta vārds, uzvārds, personas kods, dokumenta ( pases vai ID kartes ) numurs un derīguma termiņš, e-pasta adrese, tālruņa numurs, paraksts un video ieraksts viesnīcas publiskajās telpās. Viesnīcas klientu uzskaites vajadzībām, komunikācijas nolūkos, mārketinga un tirgvedības nolūkos.
7.2 Veikt komercdarbību; pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c
7.3 Pakalpojumu sniegšanai un jaunu pakalpojumu attīstībai, nodrošināt komunikāciju ar viesnīcas klientiem, nodrošināt jaunāko mārketinga informāciju, pakalpojumu reklamēšanu informēt par atlaidēm, pasākumiem, jeb komerciāliem nolūkiem kā arī atjaunināt klienta piekrišanu šādu piedāvājumu saņemšanai. Iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības noteikšanai; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
7.4 Biznesa analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
Apstrādes juridiskais pamats
8. SIA Welkom  veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.
9. Latvijas Republikas grāmatvedības likuma 7. pants. ( Pielikums Nr. 1 )
10. Hotrec vadlīnijas 1. daļa, 7.pants. ( Pielikums Nr. 2 )
11. MK. noteikumi Nr. 585. ( Pielikums Nr. 3 )
12. Latvijas Republikas arhīva likuma 5. panta prasības. ( Pielikums Nr. 4 )
Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana
13. Jūsu personas datu aizsardzībai, SIA Welkom izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā drošā serverī, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
14. Jūsu personas datu saņēmēji ir SIA Welkom; Baltic Hospitality & Retail Systems OÜ, The Rocket Science Group LLC, kā arī uzraugošās iestādes, kuras pieprasa Jūsu personu datus LR likumdošanas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
15. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti - 3 gadi.
16. Baltic Hospitality & Retail Systems OÜ  līguma iekšējiem informācijas sistēmu drošības noteikumi atrunāti GDPR apstrādes līguma 2. pielikumā.
17. Jebkurai personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.
18. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, personu dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.
19. Visa informācija, lai izpildītu uz SIA Welkom attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
20. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:
19.1 Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai SIA Welkom var realizēt savas            leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
19.2 Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
21. Jums ir šādas tiesības:
20.1Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Welkom leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, cik tālu datu apstrāde neizriet no SIA Welkom pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
20.2 Saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti.
Noslēguma jautājums
22. SIA Welkom ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju SIA Welkom tīmekļa vietnes sadaļā: http://www.galleryparkhotel.lv/private_policy.